Положення про управління

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                 розпорядженням голови

районної державної адміністрації

                                                          від 21 травня 2015року №225

Положення

про управління агропромислового розвитку

районної державної адміністрації

     1. Управління агропромислового розвитку районної держадміністрації   (далі - управління) є її структурним підрозділом райдержадміністрації. Підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітним і підконтрольним Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. (Далі Департамент).

     2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  наказами  міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також цим Положенням.

    3. Основними завданнями управління є:

- участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на  селі,  проведення  аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

- створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури,а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;

- організація роботи зпитань збереження, відтворення  та  раціонального  використання земельних, водних та інших природних ресурсів,наукового і кадрового забезпечення стандартизації,  охорони праці і техніки безпеки.

     4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

- організовує виконання  Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів, наказів Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, доручень та розпоряджень обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб ;

- розробляє проекти  розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом  випадках , проекти нормативно-правових актів  з питань реалізації галузевих повноважень.

- бере участь у підготовці звітів  голови райдержадміністрації, для їх розгляду  на сесії районної ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурами підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали, для подання голові райдержадміністрації;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- надає  методичну допомогу  сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження іноваційно - інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових  та реконструкції діючих виробництв;

- розробляє пропозиції щодо оптимізації загального та територіального розміщення виробництв продукції рослинництва, садівництва, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково - обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів впровадження ресурсів та енергозберігаючих технологій;

- бере участь у вирішенні питань, пов`язаних з врегулюванням земельних  і майнових відносин, збереженням меліоративних систем, подає пропозиції адміністрації за результатами   проведення моніторингу родючості ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

- сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників   сортовим насінням, посадковим матеріалом,племінною худобою,  мінеральними  добривами і засобами захисту рослин;

- розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням конюктури  аграрного ринку та екологічних вимог;

- формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту  рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально - технічних ресурсах;

- здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливо - енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

- сприяє освоєнню енергозберігаючих технологій та конкурентних   систем ведення землеробства, тваринництва і кормовиробництва;

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.;

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

- вносить Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

- координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

- вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту вироблено тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;

- забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках тощо;

- забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

- сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкурентного середовища, розвитку  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм  підприємництва у сільській місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

- веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету, що надходять до товаровиробників як учасників  цільовихпрограм державної підтримки сільського господарства;

- організовує передачу об`єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій  галузей  агропромислового виробництва у комунальну власність і разом  з  органами  місцевого самоврядування   визначає   доцільність  подальшого  утримання  та експлуатації таких об`єктів;

- надає консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям аграрного сектору з економічних і правових питань, ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

- сприяє запровадженню інформаційних технологій в діяльність підприємств, установ та організацій, проводить  моніторинг агропродовольчих ринків, сприяє розвитку статистики в галузях  агропромислового виробництва;

- забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництваі використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;

- визначає потребу підприємств, установ  та  організацій галузей агропромислового виробництва у підготовці,  перепідготовці та   підвищенні кваліфікації працівників, а також сприяє працевлаштуванню випускників вищих аграрних навчальних закладів;

- створює належні умови для формування і  розвитку сільськогосподарської дорадчої служби, вносить пропозиції   до проекту районного бюджету в частині фінансування  соціальноспрямованих дорадчих послуг;

- здійснює інші передбачені законодавством повноваження;

         5. Управління у межах своєї компетенції бере участь:

- у розробленні і здійсненні на районному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

- у реалізації державної політики у сфері селекційно – племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

- у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

- у розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;

- у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

- у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

- у визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон’юнктури ринку;

- у здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації;

- у реалізації державної регуляторної політики;

- у виконання програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;

- у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання.

          6. Управління має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); 

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

- управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7.    Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом в установленому законом порядку.

Начальник Управління має заступника, який призначаються на посаду головою райдержадміністрації за погодженням з Департаментом та начальником Управління.

8.    Начальник Управління:

- здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управління;

- подає на затвердження голові райдержадміністрації Положення про Управління;

- затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки  між ними;

- планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

- звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

- може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проекти відповідних рішень;

- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

- представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;

- подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису Управління; 

- призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління;

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

- забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

9.    Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації .

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетни призначень.

11. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

           12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,  рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

__________________________________________________________________