Публічна інформація

Затверджено Порядок та Форму запиту на інформацію

 

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2013 № 681

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
27 листопада 2013 р. 
за № 2023/24555

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів доходів і зборів України, форми подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів доходів і зборів України

З метою реалізації положень Закону України „Про доступ до публічної інформації”Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, відповідно до Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів доходів і зборів України;

2) форму подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів доходів і зборів України.

2. Департаменту інфраструктури (Лісняк С.І.), Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку (Видиборець А.П.) розробити та затвердити порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються органами доходів і зборів України за запитами на отримання публічної інформації.

3. Департаменту обслуговування платників податків (Мальцева В.В.), Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування (Привалова Н.Є.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ігнатова А.П.

Міністр

О.В. Клименко


 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
доходів і зборів України 
14.11.2013  № 681

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
27 листопада 2013 р. 
за № 2023/24555

ПОРЯДОК 
складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів доходів і зборів України

І. Загальні положення

1.1. Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів доходів і зборів України (далі - Порядок), розроблено відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583„Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

Запит на отримання публічної інформації (далі - Запит) - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

1.2. Розпорядниками публічної інформації відповідно до Закону є Міндоходів України, головні управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіональне головне управління Міндоходів - Центральний офіс з обслуговування великих платників, митниці Міндоходів, спеціалізовані державні податкові інспекції, державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах (крім міст Києва та Севастополя), об’єднані державні податкові інспекції (далі - органи доходів і зборів України).

1.3. Публічною інформацією відповідно до Закону є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання органами доходів і зборів України своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у їх володінні.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.

1.4. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.5. Суб’єкт координації - структурний підрозділ або відповідальна посадова особа органу доходів і зборів України, що організовує доступ до публічної інформації.

1.6. Доступ до публічної інформації органів доходів і зборів України забезпечується, зокрема, шляхом надання інформації за Запитами.

1.7. Плата за надання інформації на Запит органами доходів і зборів України надається відповідно до положень статті 21 Закону.

1.8. Відповідь на Запит про особу надається з урахуванням заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до інформації про неї інших осіб відповідно до Закону.

1.9. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

1.10. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України „Про звернення громадян”.

1.11. Громадський контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації органами доходів і зборів України здійснюється відповідно до Закону.

ІІ. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

2.1. Запитувач має право звернутися до органів доходів і зборів України із Запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання Запиту.

2.2. Запит може бути індивідуальним або колективним. Запит подається в усній чи письмовій формі, особисто від запитувача або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом, по телефону на вибір запитувача.

2.3. Письмовий Запит подається в довільній формі.

2.4. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено Запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового Запиту.

2.5. Для спрощення процедури оформлення письмового Запиту запитувач може використати відповідну форму подання Запиту (далі - Форма запиту). Зазначену Форму запиту можна отримати у Суб’єкта координації в органах доходів і зборів України або на офіційному веб-порталі Міндоходів України, субсайтах органів доходів і зборів у розділі „Публічна інформація”.

2.6. Запитувач може заповнити в електронному вигляді Форму запиту на офіційному веб-порталі Міндоходів України або на субсайтах органів доходів і зборів.

2.7. Запит може бути подано запитувачем особисто до Суб’єкта координації в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, установленими для органів доходів і зборів України.

2.8. У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, факсом, електронною поштою. Відповідь на Запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня отримання Запиту.

2.9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий Запит, його оформлює Суб’єкт координації із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в Запиті та надає копію Запиту особі, яка його подала.

2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії Запиту проставляється відмітка про отримання Запиту. Така копія повертається запитувачу.

ІІІ. Строк розгляду Запитів

3.1. Відповідь на Запит надається не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання відповідно до вимог статті 20 Закону.

3.2. У разі коли Запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду Запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Запиту.

3.3. У разі якщо Запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання Запиту.

ІV. Відмова та відстрочка в задоволенні Запиту

4.1. У задоволенні Запиту може бути відмовлено у випадках та порядку, передбаченихстаттею 22 Закону.

4.2. Відстрочка в задоволенні Запиту допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Директор Департаменту 
обслуговування 
платників податківВ.В. Мальцева


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства доходіві зборів України

14 листопада 2013 року   № 681

 

Форма

подання запиту на отримання публічної інформації,

що знаходиться у володінні органів доходів і зборів України

 

Розпорядник інформації ______________________________________________________

                                         (найменування органу  доходів і зборів України - розпорядника інформації)

 

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

 у письмовому вигляді

 електронною поштою

 телефоном

 фізична особа

 

 юридична особа

 об'єднання громадян без статусу  юридичної особи

Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб), найменування організації (для юридичних осіб), прізвище, ім’я, по батькові представника (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти,

номер телефону запитувача

 

 

Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

(загальний опис необхідної  інформації)

Прошу надати мені відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

 поштою

 електронною поштою

 факсом

 

Поштова адреса

(якщо вибрано форму відповіді „поштою”)

 

(вказати поштову адресу)

 

Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді „електронною поштою”)

 

   (вказати e-mail)

Факс
(якщо вибрано форму відповіді „факсом”)

 

  (вказати номер факсу)

Посада, прізвище, ім'я та по батькові представника запитувача (для юридичних осіб)

 

Дата запиту

 

Підпис (у разі подання запиту в письмовому вигляді)

 

Заповнюється в органі доходів і зборів України

 

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

 

Час та дата отримання запиту

 

 

           

 

 

 

 

Примітки:

 

1. Інформацію про документи, які перебувають у володінні органів доходів і зборів України, розміщено на офіційному веб-порталі Міндоходів України (www.minrd.gov.ua), субсайтах територіальних органів доходів і зборів України.

2. Запит на отримання публічної інформації (далі – Запит) може бути подано в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку:

на поштову адресу: ___________________________________________

(поштова адреса органу доходів і зборів України, на яку надсилаються Запити)

(на конверті вказувати „Публічна інформація”);

на електронну адресу:________________________________________;

(адреса електронної пошти органу доходів і зборів України, на яку надсилаються Запити)

факсом:_____________________________________________________;

(номер факсу органу доходів і зборів України, на який надсилаються Запити)

за телефоном: ________________________________________________;

(номер телефону органу доходів і зборів України, на який надходять Запити)

 в усній формі особисто посадовим особам_______________

____________________________________________________________

(структурний підрозділ або відповідальна посадова особа органу доходів і зборів України, що організовує доступ до публічної інформації)