ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1. Для   проведення   державної  реєстрації  юридичної  особи засновник  (засновники)  або  уповноважена  ними   особа   повинні особисто   подати   державному   реєстратору  (надіслати  поштовим відправленням  з  описом  вкладення або в разі подання електронних документів   подати  опис,  що  містить  відомості  про  надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної
реєстрації юридичної особи;

     примірник   оригіналу   (ксерокопію,  нотаріально  засвідчену
копію)  рішення  засновників  або  уповноваженого  ними органу про
створення   юридичної  особи  у  випадках,  передбачених  законом;

     два   примірники   установчих   документів  (у  разі  подання
електронних  документів  -  один  примірник);  

     документ, що  засвідчує  внесення  реєстраційного  збору   за проведення  державної  реєстрації  юридичної особи. У разі подання електронних   документів   для   проведення  державної  реєстрації юридичної   особи  підтвердженням  внесення  плати  за  проведення державної  реєстрації  юридичної  особи  є  примірник електронного розрахункового   документа,   засвідченого   електронним  цифровим підписом;  
    

інформацію   з   документами,   що   підтверджують  структуру власності  засновників  - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних  осіб  -  власників  істотної  участі цих юридичних осіб.

     У  разі  утворення  юридичної  особи  на  підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної  реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий  установчий  документ.

3. У випадках,  що передбачені законом,  крім документів, які передбачені  частиною  першою  цієї  статті,  додатково  подається (надсилається) копія  рішення  органів  Антимонопольного  комітету України  або  Кабінету  Міністрів  України  про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.
 
6. У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається  копія  Державного  акта  на  право  приватної власності засновника  на землю або копія Державного акта на право постійного користування  землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору  про  право  користування  землею засновником, зокрема на умовах  оренди.  
    

7. У  разі державної реєстрації юридичної особи,  засновником (засновниками) якої є іноземна юридична  особа,  крім  документів, які  передбачені частиною першою цієї статті,  додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні  її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру,  який відповідає вимогам частини шостої статті 8 Закону.

8. Державному реєстратору  забороняється  вимагати  додаткові документи  для  проведення  державної  реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - сьомою цієї статті.

9.   Якщо   документи  для  проведення  державної  реєстрації юридичної  особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт.

     Якщо документи для проведення державної реєстрації  юридичної особи  подаються особою,  уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи,  державному реєстратору додатково  пред'являється її  паспорт  та  надається документ, що засвідчує її повноваження, або  в  разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження  цієї  особи,  в  електронній  формі  залучається  до документів,  передбачених  частинами  першою - сьомою цієї статті.

10. Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної  особи,  приймаються  за  описом,  копія  якого  в  день надходження    документів    видається    (надсилається   поштовим відправленням)  засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

     Дата надходження    документів   для   проведення   державної реєстрації   юридичної   особи   вноситься   до   журналу   обліку реєстраційних дій.

11.  Державний  реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи,  які  подані  для   проведення   державної   реєстрації юридичної  особи,  якщо:
    

     документи подані  за  неналежним  місцем проведення державної реєстрації;
     документи не відповідають вимогам,  які встановлені частинами першою,  другою,  четвертою  -  сьомою статті 8 та частиною п'ятою статті 10 Закону;
     до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у  проведенні  реєстраційних  дій;  
     документи подані не в повному обсязі;
     документи  подано  особою,  яка  не  має  на  це повноважень.
 
12. Про  залишення  документів,  які  подані  для  проведення державної реєстрації юридичної особи,  без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з  дати їх  надходження  державним  реєстратором  видаються  (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із  зазначенням  підстав  залишення  документів  без  розгляду  та документи,  що  подавалися  для  проведення  державної  реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.
     Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику або  уповноваженій  ним  особі  повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення  причин,  що  були підставою для залишення цих документів без розгляду.

13.  Подання  електронних документів для проведення державної реєстрації  юридичної  особи  державному  реєстратору  засновником (засновниками)  або  уповноваженою  ним (ними) особою здійснюється виключно для засвідчення державним  реєстратором  факту  створення юридичної особи.
     Подання засновником   (засновниками)  або  уповноваженою  ним (ними) особою документів  державному  реєстратору  для  проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється виключно на паперових носіях без подання  електронних документів.

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ

1. Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір  стати  підприємцем  та  має  реєстраційний  номер облікової картки  платника  податків,  або  уповноважена  нею  особа (далі - заявник) повинна подати особисто (надіслати поштовим відправленням з  описом  вкладення  або  в  разі  подання електронних документів подати   опис,  що  містить  відомості  про  надіслані  електронні документи,  в  електронній  формі)  або  через  уповноважену особу державному   реєстратору  за  місцем  проживання  такі  документи:

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

     копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних  осіб - платників податків;

     документ, що підтверджує  внесення  реєстраційного  збору  за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

     нотаріально посвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або  піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є  фізична  особа,  яка  досягла  шістнадцяти  років і має бажання займатися  підприємницькою  діяльністю.  

     У  разі подання електронних документів нотаріально посвідчена письмова  згода  батьків  (усиновлювачів)  або піклувальника,  або органу опіки та піклування,  якщо заявником є фізична  особа,  яка досягла  шістнадцяти  років і має бажання провадити підприємницьку діяльність,    надсилається    державному   реєстратору   поштовим відправленням.   При   цьому  державному  реєстратору  електронним документом   надсилаються   відомості   про   реквізити  поштового відправлення та подається опис, що містить відомості про надіслані електронні  документи, в електронній формі.
    

     У разі подання державному реєстратору електронних  документів  фізичної особи до них додається електронний документ, що засвідчує повноваження особи, пов'язані з підготовкою електронних документів фізичної особи.

2.  Для  проведення  державної  реєстрації фізична особа, яка через   свої   релігійні  або  інші  переконання  відмовилася  від прийняття   реєстраційного   номера   облікової   картки  платника податків,  офіційно  повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем, повинна подати виключно особисто:

     заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

     документ, що  підтверджує  внесення  реєстраційного  збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

     У разі подання електронних документів підтвердженням внесення реєстраційного  збору  за проведення державної реєстрації фізичної особи   -   підприємця  є  примірник  електронного  розрахункового документа,  засвідченого  електронним цифровим підписом.

3. Державному  реєстратору  забороняється  вимагати додаткові документи   для   проведення   державної    реєстрації    фізичної особи  -  підприємця, якщо вони не передбачені частинами першою та другою цієї статті.

 4. Якщо  документи  для   проведення   державної   реєстрації подаються  заявником  особисто,  державному  реєстратору додатково пред'являється  паспорт.  Фізична  особа, яка через свої релігійні або  інші  переконання  відмовилася  від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це  відповідні органи державної влади, повинна особисто пред'явити державному   реєстратору   паспорт   із   відповідною   відміткою. Уповноважена особа повинна пред'явити свій паспорт та документ, що засвідчує її повноваження.

     У  разі  якщо  для  проведення  державної реєстрації фізичної особи - підприємця,  яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася  від присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника  податків  та  офіційно  повідомила  про  це  відповідним органам   державної  влади,  подаються  електронні  документи,  до документів,  передбачених  частинами  першою і другою цієї статті, додається   копія   сторінки  паспорта  з  відповідною  відміткою.

5. Документи,  які   подаються   для   проведення   державної реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця, приймаються за описом, копія  якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим  відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

     Дата надходження   документів   на    проведення    державної реєстрації фізичної особи - підприємця вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

6. Державний  реєстратор  має  право  залишити  без  розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, якщо:

     документи подані за неналежним  місцем  проведення  державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

     документи не  відповідають  вимогам  частин  першої та другої статті 8 та частини п'ятої статті 10 цього Закону;

     документи подані не у повному обсязі.

7.  Про  залишення  документів, які подавалися для проведення державної  реєстрації  фізичної  особи  - підприємця, без розгляду заявнику  не  пізніше  наступного  робочого дня з дати надходження документів    державним   реєстратором   видаються   (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із  зазначенням  підстав  залишення документів, які подавалися для проведення  державної  реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду  та  документи,  що  подавалися  для проведення державної реєстрації  фізичної  особи  -  підприємця,  відповідно  до опису.

     Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації   фізичної   особи   -   підприємця,  без  розгляду  не перешкоджає   повторному   зверненню   заявника   до    державного реєстратора  в  загальному порядку після усунення причин,  що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

8.  Подання  електронних  документів для проведення державної реєстрації  фізичної  особи,  яка  має  намір  стати  підприємцем, здійснюється  для засвідчення державним реєстратором факту набуття фізичною особою статусу підприємця.

     Подання фізичною особою - підприємцем  документів  державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця здійснюється виключно на  паперових носіях без подання електронних документів.